Psyche Analog Fuzz #1

Animation stills from RTS Psyche Ward TV #1