Psyche Analog Fuzz #2

 

Animation stills from RTS Psyche Ward TV #1