Psyche Analog Fuzz #3

 

Animation stills from RTS Psyche Ward TV #1